جشنوار تابستان (مرحله دوم)

از تاریخ : 93/4/22 تا 93/6/31 برگزار میگردد.

جوایز از طریق همین پورتال اعلام میگردد.

مشهد- طرقبه - مجتمع تجاری و گردشگری ویلاژ توریست   تلفن : 8-5510956-0511

طراحی و توسعه : شرکت ابتکار ثبات